Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezető

Az Unischo Kft. tájékoztatja Önt a kukapiac.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra: - 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet) - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.) - A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes szermélyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő az Unischo Kft. (továbbiakban Adatkezelő, cégjegyzékszáma: 01-09-166055, adószáma: 10753204-2-42, székhelye: 1151 Budapest, Szántóföld u. 6., képviselője: Bors Máté ügyvezető, telefon: +36 1 445 0536, e-mail cím: kapcsolat@unischo.hu ).

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni, A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyes a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeletetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon adatlapot kitöltők, a Weboldalt a Facebook oldalon kedvelők, feliratkozók.

6. A kezelt adatok:

6.1. A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett eliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.
6.2. A Weboldalon adatlapot kitöltők esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési hely és idő.
6.3. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookies-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről valórészletes tájékoztatást lásd a … pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma). Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat (név, profilkép).

7. Az adatkezelés célja:

7.1. A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve az Adatkezelő szolgáltatásairól való tájékoztatást.
7.2. A Weboldal működése során használt sütik céljáról a 9. pontban található tájékoztatás. A Weboldalon elhelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét és a feliratkozást.

8. Az adatkezelés jogalapja

8.1. Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatok.

9. Cookie szabályzat